Gyldendal Logo

Magien skapes når det digitale møter det analoge

Betyr økt bruk av digitale læremidler at elevene sitter med nesa i en skjerm hele dagen? Vi har spurt to eksperter og fått gode refleksjoner om både læring, elevengasjement og lærertilfredshet.

Selv om elevene lærer gjennom digitale læremidler betyr det ikke at de tilbringer hele dagen foran skjermen. Snarere tvert imot. Digitale læremidler, som for eksempel Skolestudio, kombinert med analoge og fysiske metoder skaper mer engasjerte elever, samtidig som det gir lærerne en enklere arbeidshverdag.

"Et godt digitalt læremiddel skal presentere fagstoffet tilpasset den digitale flaten, men det betyr ikke at alle oppgaver skal løses digitalt."

Tove Torvund
Digitalpedagog i Gyldendal

– Et godt digitalt læremiddel skal presentere fagstoffet tilpasset den digitale flaten, men det betyr ikke at alle oppgaver skal løses digitalt. Det kan være en kombinasjon av analoge oppgaver som tegning, håndskrift eller baking og digitale oppgaver som å lese inn en tekst, ta et bilde av noe man har laget eller programmering, sier Tove Torvund, som er digitalpedagog i Gyldendal Undervisning.

Tor Tangen, rektor ved Holmen skole i Oslo, er enig: – Det ligger enorme muligheter i teknologien. Hos oss ser vi at lærerne veksler mellom papirutgaver og digitale løsninger, og er opptatt av at læringen skal skje ut fra kompetansemålene, sier han.

Kontekst, Gyldendals læreverk i norsk for ungdomstrinnet, lar elevene bli tekstforskere. Se et eksempel på hvordan de kan jobbe med tekster i Skolestudio her.

Økt engasjement hos elevene

Elevenes engasjement i klasserommet er i stor grad styrt av den som styrer «skuta», nemlig læreren, mener Tove Torvund, og poengterer at dette gjelder uavhengig av om det brukes digitale eller analoge læringsformer.

Hun mener likevel mange elever kan bli engasjert av et digitalt læremiddel, særlig fordi man får presentert mer varierte oppgaver, med multimodalt innhold i form av lydstøtte på tekst, lytteoppgaver, film, animasjon og interaktive oppgaver. Det gir en større variasjon, som brukt riktig kan skape mer engasjerte elever.

"Når de digitale læremidlene gir en merverdi ut over det læreboka kan klare, så ser vi at det kan motivere elevene i mye større grad enn tidligere."

Tore Tangen
Rektor ved Holmen skole i Oslo

Der digitale læremidler tidligere var nærmest kopier av den fysiske læreboka, er dagens løsninger noe helt annet. Det mener også rektor Tangen er veldig viktig:

– Jeg tror digitale læremidler kan skape økt motivasjon, men det forutsetter at de lar barna vise kompetansen sin på nye måter, og at de ikke bare er en strømming av den gamle læreboka. Når de digitale læremidlene gir en merverdi ut over det læreboka kan klare, så ser vi at det kan motivere elevene i mye større grad enn tidligere.

Lær mer om hvordan du kan jobbe med engelskuttale i Explore

  • Filmer
  • Innspilt lyd
  • Lydinnspilling

Lærerne blir stadig mer digitale

Digitalisering har stått i fokus hos en stor del lærere i mange år allerede. Periodene med hjemmeskole har i tillegg gitt et digitalt løft for mange, da alle måtte lære nye måter å undervise på. Verken Torvund eller Tangen mener at lite digitale lærere er et utbredt problem.

– Lærerne har blitt langt mer digitalt kompetente, og spesielt i forbindelse med hjemmeskoleperioden under koronakrisen har vi sett et stort digitalt løft, sier Tangen. Han presiserer imidlertid at Holmen skole er en relativt ny skole med en ung lærerstab, og at de derfor står i en særstilling når det kommer til digital kompetanse.

Enklere oppfølging for lærerne

En stor fordel med digitale læremidler er at de kan oppdateres fortløpende. Velges det inn en ny president i USA, er læremiddelet oppdatert umiddelbart. På den måten sikrer man at aktuelle hendelser også er dekket i undervisningen på en god måte.

"Det blir enklere for læreren å følge opp elevenes arbeid, fordi resultatene lagres i det digitale læremidlet."

Tore Tangen
Rektor ved Holmen skole i Oslo

I tillegg gir digitale læremidler økt fleksibilitet for lærerne. Fordi læreren fungerer som sin egen redaktør, og i større grad har mulighet til å sette sammen lærestoffet selv – gjerne på tvers av fag eller trinn – kan læringen enklere tilpasses temaet eller de elevene læreren har i sitt klasserom.

– Det blir også enklere for læreren å følge opp elevenes arbeid, fordi resultatene lagres i det digitale læremidlet. Her har læreren innsyn i elevenes arbeid.

Stort sett positive foreldre

Noen foreldre opplever at det blir mye skjermtid på hjemmebane, og kan være skeptiske til at det samme gjør sin inntreden på skolen. Her mener imidlertid Torvund at det er viktig å gi foreldrene god nok informasjon om verktøyene som brukes:

– Det elevene gjør foran en skjerm på hjemmebane kan ikke sammenlignes eller sidestilles med læringsinnhold på en digital flate på skolen, sier hun.

Hvorfor bør kongler, knapper og terninger være en naturlig del av matematikkundervisningen?

Les mer om representasjoner i matematikk og hvordan du kan bruke digitale konkreter i Multi her.

Rektor Tangen stemmer i, og forteller at selv om de aller fleste foreldre synes digitale læremidler er positivt, og en naturlig del av samfunnsutviklingen, ser han også en liten foreldregruppe som er mer kritiske til faktorer som skjermtid, nettvett og ergonomi.

I bunn og grunn handler det om hvordan de digitale læremidlene brukes, mener Tangen.

– Gode, digitale undervisningsopplegg må brukes på riktig måte, der lærerne må ha nødvendig kompetanse og skoleledelsen må ha gode tanker om hva digital utvikling av et klasserom egentlig handler om.

Motta nyheter om dine fag!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899