Gyldendal Logo

Tverrfaglig opplegg: "Er jeg en god nok same?"

Hvordan er det å være samisk og norsk på samme tid? Kan man finne tilbake til den samiske identiteten sin og det samiske språket hvis dette har ligget i dvale siden barndommen eller ungdomsårene?

 • Norsk 8-10
 • Samfunnsfag 8-10
 • Musikk 8-10

Agnete Saba snakket nesten bare samisk da hun var liten, men i løpet av ungdomsårene brukte hun samisk mindre og mindre. Nå ønsker hun å finne tilbake til det samiske språket og den samiske identiteten sin.

Bilde fra serien "Agnete jienada/Agnete bruker stemmen". Foto: NRK
Bilde fra serien "Agnete jienada/Agnete bruker stemmen". Foto: NRK

I dokumentarserien Agnete jienada/Agnete bruker stemmen fra NRK forteller Agnete Saba om sin samiske bakgrunn og hvorfor hun gradvis mistet det samiske språket. Dette undervisningsopplegget baserer seg på episode 3 og 4.

Episode 3, Válljet sápmelašvuođa – Om å velge det samiske, handler om Sametingets og språkpolitikkens rolle.

Episode 4, Ofelaččat – Veivisere, handler om de langsiktige konsekvensene av fornorskingspolitikken på 1800- og 1900-tallet. Episoden viser hvordan det kan være utfordrende for unge samer å bli kjent med, og trygg på, den samiske identiteten sin, den samiske kulturen og det samiske språket.

I arbeidet med dette undervisningsopplegget vil elevene bli bedre kjent med Agnete Saba, men også samisk språk og kultur. For hva og hvem gjør oss til hvem vi er? Og finnes det noen fasit på hva som er en god nok same?

Oppgaver

Episode 3: Válljet sápmelašvuođa – Om å velge det samiske

Se episode 3 (19 minutter). Jobb deretter med oppgavene.

Oppgave 1

Agnete besøker en samisk barnehage i Nesseby og i Oslo.

 1. Hvordan står det til med det samiske språket i barnehagen i Nesseby i dag?
 2. Hvordan har dette endret seg siden Agnete gikk i den samiske barnehagen?
 3. Hvordan er den samiske barnehagen i Oslo forskjellig fra den samiske barnehagen i Nesseby?

Oppgave 2

Agnete besøker Sametinget i Karasjok og snakker med NRKs ekspert om Sametinget, Thor Thrane.

 1. Hva er Sametinget?
 2. Hvilken rolle spiller Sametinget for det samiske språket?
Sametingets plenumssal. Kunstverket "Spor" av Hilde Skancke Pedersen. Foto: Denis Caviglia/Sametinget
Sametingets plenumssal. Kunstverket "Spor" av Hilde Skancke Pedersen. Foto: Denis Caviglia/Sametinget

Oppgave 3

Ikke alle mener at vi trenger Sametinget.

 1. Hvilke argumenter bruker Fremskrittspartiets representant på Sametinget, Arthur Tørrfoss, for å avvikle sametinget?
 2. Er du enig eller uenig med han? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 4

 1. Hva lærte du av å se denne episoden?

Episode 4: Ofelaččat – Veivisere

Se episode 4 (17 minutter). Jobb deretter med oppgavene.

Oppgave 5

Fornorskingen av samene er et tema i episoden. Psykologen Anne Lene Turi Dimpas sier at fornorskingspolitikken samene i Norge ble utsatt for gjennom mange generasjoner, er en viktig årsak til at mange samer i dag er usikre på om de er bra nok samer.

 1. Når ble fornorskingspolitikken gjennomført?
 2. Hva gikk fornorskingspolitikken ut på?
 3. På hvilken måte kan unge samer merke konsekvensene av fornorskingspolitikken i dag?

Oppgave 6

Agnete besøker Riddu Riđđu-festivalen og treffer flere samiske ungdommer. De synes både det er utfordrende å være samisk i Norge, men også å være samisk i møte med andre samer.

 1. Hvorfor er akkurat dette så vanskelig?
 2. Hvorfor er det slik, tror du?

Oppgave 7

Agnete snakker med en psykolog om opplevelsene sine i ungdommen.

 1. Hva er det Agnete forteller?
 2. Hvorfor er språket vi vokser opp med så viktig for oss, tror du?

Oppgave 8

 1. Agnete lurer på om hun er god nok same. Hva tenker du er samisk, etter å ha sett disse episodene? Har synet ditt på samer endret seg?

Fra læreplanen i samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap

Kompetansemål samfunnsfag:

 • reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold
 • reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser utvikles og utfordres i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser
 • gjøre rede for fornorskningen av samene og de nasjonale minoritetene og urettferdigheten de har blitt utsatt for, og reflektere over hvilke konsekvenser det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå

Fra læreplanen i norsk

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Kjerneelement: Språklig mangfold

Kompetansemål: Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

Mer relevant innhold:

Samisk musikktradisjon

I temaet Samisk musikktradisjon har vi samarbeidet med to samiske artister som forteller om sine musikktradisjoner og erfaringer. Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Marielle Gaup Beaska høster begge lovord for deres musikalske uttrykk og gjør en viktig jobb som representanter for samisk kultur og musikk.

Vi bygger demokrati sammen

I dette temaet skal elevene jobbe med demokrati og demokratiutvikling, særlig i Norge. Målet med temaet er å få fram at demokratideltakelse og demokratiutvikling også angår elevene. De kan være aktive medborgere, selv om de ikke har stemmerett ennå.

Relevans 8, 9, 10

Kamp om land og folk

Temaet handler om internasjonale forhold i et historisk perspektiv, med vekt på perioden 1500–1900. Kamp om land og folk fokuserer på europeiske oppdagelsesreiser, handelsruter, slaveri og urfolk. Temaet tar også opp emner som imperialisme, nasjonalisme og kolonisering. Kamp om land og folk gir elevene grunnlag for å forstå en del av bakgrunnen for første verdenskrig.

Vårt mangfoldige samfunn

Verden består av mange forskjellige mennesker som har ulike interesser, verdier, behov og meninger. Temaet fokuserer på ulike sider av mangfold, inkludering og ekskludering, forholdet mellom majoritet og minoritet og hvordan vi kan skape gode arenaer for inkludering. Vårt mangfoldige samfunn tar også et historisk tilbakeblikk og ser på hvordan myndigheter har misbrukt makten sin, som norske myndigheters fornorskingspolitikk og samenes kamp for rettigheter.

Kurs: Det flerspråklige Norge

Kurs 6.3 utforsker det flerspråklige mangfoldet i Norge. Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk er de offisielle samiske språkene i Norge, og språkene som har status som nasjonale minoritetsspråk, er kvensk, romanés, romani og tegnspråk.

Sammensatt tekst: Kofte

I tema 1 Tekst og sammenheng kan du lese hvorfor Charlotte sydde en «netthetskofte».

Romanutdrag: Sáve Sápmi

Ingá Elin Marakatt

Artikkel: Snakk samisk t’ mæ

Tora Hope

Intervju: ISÁK släpper nytt

Intervju med Ella Marie Hætta Isaksen av Merethe Kuhmunen

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Musikk 8-10

I Musikk i Skolestudio vil du finne variert innhold som støtter elevene i det skapende arbeidet. Elevene skal få erfaring med å uttrykke seg musikalsk på ulike måter. De skal få erfaring med å jobbe kreativt med musikk, og få opplæring i verktøy og metoder. De skal også lære seg å lytte aktivt og å sette ord musikalske erfaringer.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899