Gyldendal Logo

Tverrfaglig opplegg: Bærekraftig utvikling og vindkraft

Tverrfaglig prosjekt om vindkraft i naturfag, geografi, matematikk og samfunnskunnskap

  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Geografi
  • Norsk SF
  • undefined

«Vindkraft - en løsning eller et problem?»

Opplegget er laget av Elisabeth Lotind og Jan Erik Paulsen

Vindkraft er mye omdiskutert, og det er sterke meninger både for og mot utbygning av vindkraftparker i landet. Sterke aktører argumenterer for og mot utbygningen, og i noen deler av landet har dette ført til store reaksjoner fra berørte parter – rettssaker, demonstrasjoner og sivil ulydighet er noen eksempler. I store deler av landet har utbygningen også fått konsekvenser for samisk levesett og næringsliv. På den andre siden deles det ut konsesjoner til utbygging, og det føres sterke argumenter om at vindkraft kan være løsningen på klimakrisen og fremtidens behov fornybar energi.

Vindkraft er altså en høyst aktuell problemstilling som egner seg godt til et tverrfaglig prosjekt i bærekraftig utvikling. I dette tverrfaglige prosjektet skal elevene fordype seg vindkraftens fordeler og ulemper, samt ulike aktørers synspunkter i vindkraft. Prosjektet ender i en debatt der elevene diskuterer om vindkraft er en løsning eller et problem.

Du finner temapakken i venstremenyen i Bokstøtte for Senit, Mønster, Pilot, Kompass og Appell, se etter PÅ TVERS: Bærekraftig utvikling.

Smakebiter

Lærerveiledning

Slik bruker du temapakken om vindkraft!

Vindturbiner og matematikk

Vindturbinene blir stadig større for å kunne produsere mer strøm. De høyeste turbinene som bygges i dag er hele 187 meter høye totalt, med en rotordiameter på 164 meter. Vekten av en slik turbin er 35 tonn. Til sammenlikning er Norges høyeste hus, Oslo Plaza, bare 117 meter høyt.

Naturfag og biologisk mangfold

Det biologiske mangfoldet – naturmangfoldet – handler om alle arter som lever på jorda, fra planter og insekter til fisk, dyr og mennesker.

Alle har sin rolle i økosystemet og alle levende organismer er på ett eller annet nivå avhengige av hverandre.

Vindkraftverk og arealbruk

Strømproduksjon fra vindkraft krever store arealer. Dette er som regel arealer som fra før er uten større inngrep, gjerne på fjellet eller på høydedrag langs kysten. Men i mange tilfeller har disse arealene vært i bruk til andre formål, og det kan skape konflikt mellom ulike interessegrupper.

Dialogduk: Ja eller nei til vindkraft?

Er vindkraft en løsning på fremtidens energibehov?

Skriv fagartikkel og leserinnlegg

I dette opplegget skal elevene ta utgangspunkt i det de har lært og egne refleksjoner og meninger, og skrive en fagartikkel og leserinnlegg om vindkraft. Til begge oppgavene følger det egne skriverammer, som elevene kan bruke til hjelp.

Mønster logo
Matematikk

Mønster er et helt nytt læreverk for matematikk i videregående, tilpasset Fagfornyelsen. Mønster har egne bøker til alle yrkesfagene.

Senit logo
Naturfag

Senit bygger naturfaglig kunnskap og forståelse, og knytter faget til hverdagsopplevelser, yrkeslivet, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål. Verket består av lærebøker for både studieforberedende og yrkesfag. Det er egne bøker til hvert programfag på yrkesfag.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

Kompass logo
Geografi

Kompass trekker linjer mellom samfunnsgeografi og naturgeografi og legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende i arbeid med fagstoffet. Kompass gir elevene større plass i faget.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899